Władze
Cele
Zadania
Deklaracja
Sprawozdania
1% podatku

stowarzyszenie

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

1. działalność oświatowa, dobroczynna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, obejmująca w szczególności:
- wspomaganie działań edukacyjnych i wychowawczych szkół;
- wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia kwalifikacji kadry pracowniczej w szkołach;
- działania mające na celu poprawę warunków materialnych nauki i pracy w szkołach;
- rozwój międzynarodowych form współpracy i integracji dzieci i młodzieży;
- wzmocnienie integracji szkół z lokalnym środowiskiem;
- wspieranie działań zmierzających do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i społecznego uczniów;
- kultywowanie w szkołach idei i postaw patriotycznych;
- kultywowanie tradycji szkół;
- popularyzację celów Stowarzyszenia wśród lokalnego społeczeństwa i władz samorządowych;
- podnoszenie poziomu kultury fizycznej uczniów oraz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w szkołach;
- poprawę bezpieczeństwa nauki i pracy w szkołach oraz promowanie zasad zdrowego stylu życia;
- działania skierowane przeciwko patologiom w szkołach (narkomania, agresja, przemoc) oraz wspomaganie działań prewencyjnych;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk;
- działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej uczniów i pracowników szkół;
2. wspieranie działalności oświatowej, dobroczynnej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, w zakresie ochrony środowiska, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
w Zespole Szkół w Głuchołazach
ul. Kolonia Kaszubska 2,
48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 14 62; 77 439 13 48
sekretariat: zsglucholazy@wodip.opole.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail