Szkolny Dzień Profilaktyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, zorganizowano 14 czerwca 2016 r.  
Poświęcony był profilaktyce uzależnień, promowaniu zdrowego stylu życia, uświadamianiu zagrożeń, jakie na nas czekają oraz ograniczaniu podejmowania negatywnych zachowań przez osoby nieletnie.
Prelekcje wygłosili zaproszeni goście: Pani Beata Rudzińska, pracownik Komisariatu Policji w Głuchołazach, specjalista ds. nieletnich oraz Pani Galina Fiałkowska pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Głuchołazach, psycholog.
Uczniowie klas I i II uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które miały uświadomić m.in.w jaki sposób tryb życia ma wpływ na nasze zdrowie i bezpieczeństwo teraz i w przyszłości.


Marta Duda


aniol

Szkolne Koło PCK,
w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Głuchołazach,

przeprowadza na terenie szkoły akcję
pod hasłem „Czysty Aniołek”
,

której celem jest zbiórka środków czystości oraz kosmetyków
na zaspokojenie potrzeb dzieci z ubogich rodzin naszej gminy.

Akcja trwa do 10 czerwca 2016 r.

Wszystkim, którzy zaangażują się w akcję serdecznie dziękujemy.

Najważniejsze w życiu człowieka jest niesienie pomocy tym,
którzy najbardziej tego potrzebują.


W ramach programu "Podstępne WZW" w kwietniu 2016 r. licealiści uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych.
Patronem programu jest Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Liceum podjęło współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Nysie, która rozpropagowała program wśród szkół powiatu nyskiego.

W ramach programu i przy współpracy ze SK PCK, odbyły się lekcje w klasach pierwszych, poświęcone wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C. Przy realizacji programu z koordynatorem na terenie liceum pedagogiem szkolnym Martą Dudą, współpracowali: pielęgniarka szkolna oraz nauczyciel biologii. Była to już druga edycja na terenie liceum.

Celami programu było: upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, uświadamianie odpowiedzialności za własne zachowania zdrowotne, kształtowanie tolerancji wobec osób zakażonych.

                                                                                                                                                                     Marta Duda

 


Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

   do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
oraz wspierania rozwoju uczniów;

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

      


        

Strona 2 z 2

capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 15 69, kom. 793 401 733
sekretariat: sekretariatlo@interia.pl

dyrektor: dyrektorloglucholazy@op.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail