Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

   do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
oraz wspierania rozwoju uczniów;

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

      


        

capric
gmina glucholazy
logonews3a
stowarzyszenie
muks chrobry basket glucholazy
szkolne biuro pomocy ucz
UO
pwsz
kuratorium
men
oke.wroc
cke
ipn
ewd

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
ul. Bohaterów Warszawy 10, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 439 15 69, kom. 793 401 733
sekretariat: sekretariatlo@interia.pl

dyrektor: dyrektorloglucholazy@op.pl

administrator strony: m.kuchna@loglucholazy.pl

mail

Gmail